రక్తం జయం | Raktham Jayam Song Lyrics | Hosanna Ministries 2023 Songs

Telugu Lyrics

Raktham Jayam Song Lyrics in Telugu

రక్తం జయం యేసు రక్తం జయం – సిలువలో కార్చిన రక్తం జయం (2)

యేసు రక్తమే జయం – యేసు రక్తమే జయం (2)

రక్తం జయం యేసు రక్తం జయం (2) || రక్తం జయం ||

1.పాపమును కడిగే రక్తం – మనసాక్షిని శుద్ధి చేసె రక్తం (2)

శిక్షను తప్పించే రక్తం (2)

అమూల్యమైన యేసు రక్తం || రక్తం జయం ||

2. పరిశుద్ధునిగా చేసే రక్తం – తండ్రితో సంధి చేసే రక్తం (2)

పరిశుద్ధ స్థలములో చేర్చు రక్తం (2)

నిష్కళంకమైన యేసు రక్తం… || రక్తం జయం ||

3. నీతిమంతునిగా చేసిన రక్తం – నిర్దోషునిగా మార్చిన రక్తం

నిత్య నిబంధన చేసిన రక్తం (2)

నిత్య జీవమిచ్చు యేసురక్తం… || రక్తం జయం ||

4. క్రయధనమును చెల్లించిన రక్తం – బలులు అర్పణలు కోరని రక్తం (2)

నన్ను విమోచించిన రక్తం (2)

క్రొత్త నిబంధన యేసు రక్తం… || రక్తం జయం ||

 

 

English Lyrics…..

Raktham Jayam Song Lyrics in English

Raktham Jayam Yesu Raktham Jayam – Siluvalo Karchina Raktham Jayam (2)

Yesu Rakthame Jayam – Yesu Rakthame Jayam (2)

Raktham Jayam Yesu Raktham Jayam (2) || Raktham Jayam ||

1. Papamunu Kadigae Raktham – Manasakshini Shuddhi Chese Raktham (2)

Shikshanu Thappinchae Raktham (2)

Amoolyamaina Yesu Raktham || Raktham Jayam ||

2. Parishuddhuniga Chese Raktham – Thandritho Sandhi Chese Raktham (2)

Parishuddha Sthalamulo Cherchu Raktham (2)

Nishkalankamaina Yesu Raktham… || Raktham Jayam ||

3. Neethimantuniga Chesina Raktham – Nirdhoshuniga Marchina Raktham

Nitya Nibandhana Chesina Raktham (2)

Nitya Jeevamichchu Yesu Raktham… || Raktham Jayam ||

4. Krayadhanamunu Chellinchina Raktham – Balulu Arpanalu Korani Raktham (2)

Nannu Vimochinchina Raktham (2)

Kroththa Nibandhana Yesu Raktham… || Raktham Jayam ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *