నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా Lyrics – SP. BALU


 


Singer SP. BALU
Composer A.B MASILAMANI
Music SP. BALU
Song Writer A.B MASILAMANI

Lyrics

పల్లవి:

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా

నవ జీవన మార్గమున నా జన్మ తరియింప ||నడిపించు||

చరణం1:

నా జీవిత తీరమున నా అపజయ భారమున

నలిగిన నా హృదయమును నడిపించుము లోతునకు

నా యాత్మ విరబూయ నా దీక్ష ఫలియింప

నా నావలో కాలిడుము నా సేవ చేకొనుము ||నడిపించు||

చరణం2:

రాత్రంతయు శ్రమపడినా రాలేదు ప్రభు జయము

రహదారులు వెదకిననూ రాదాయెను ప్రతిఫలము

రక్షించు నీ సిలువ రమణీయ లోతులలో

రతణాలను వెదకుటలో రాజిల్లు నా పడవ ||నడిపించు||

చరణం3:

ఆత్మార్పణ చేయకయే ఆశించితి నీ చెలిమి

అహమును ప్రేమించుచునే అరసితి ప్రభు నీ కలిమి

ఆశ నిరాశాయే ఆవేదనెదురాయే

ఆధ్యాత్మిక లేమిగని అల్లాడే నావలలు ||నడిపించు||

చరణం4:

లోతైన జలములలో లోతున వినబడు స్వరమా

లోబడుటను నేర్పించి లోపంబులు సవరించి

లోనున్న ఈవులలో లోతైన నా బ్రతుకు

లోపించని అర్పనగా లోకేష చేయుమయా ||నడిపించు||

చరణం5:

ప్రభు యేసుని శిష్యుడనై ప్రభు ప్రేమలో పాదుకొని

ప్రకటింతును లోకములో పరిశుద్ధుని ప్రేమ కథ

పరమాత్మ ప్రోక్షణతో పరిపూర్ణ సమర్పణతో

ప్రాణంబును ప్రభు కొరకు పానార్పణము చేతు ||నడిపించు||

 

 

నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *