నీలోనే ఆనందం

Nilone anandam nilone atisayam Lyrics – Dr John Wesly


 


Singer Dr John Wesly
Composer Dr John Wesly
Music Jonah Samuel
Song Writer Dr John Wesly

Lyrics

నీతోనే నా జీవితం నీలోనే నా జీవితం (2)

యేసయ్యా . . (6)

1. సహృదయం, సద్భావం, సత్ర్కియలు, సన్మార్గం

నూతన జీవం శాసించే నీతోనే నా జీవితం (2)

అందరు నన్ను విడచినా నీతోనే నా జీవితం (2)

ఎవ్వరు ఏమనుకున్న నీలోనే నా జీవితం (2)

యేసయ్యా . . (6)

2. పేమ చూపి, కృపను ఇచ్చి, సహనం నేర్పి

బలమును పంచి, శ్రమలో దైర్యం ఇచ్చిన

నీతోనే నా జీవితం (2)

నాకై ప్రాణము ఇచ్చిన నీతోనే నా జీవితం (2)

నాకై రక్తం కార్చిన నీలోనే నా జీవితం (2)

యేసయ్యా . . (6)

 

English

 

Nitone anamdam nilone atisayam (2)

Nitone na jivitam nilone na jivitam (2)

Yesayya . . (6)

1. Sahrudayam, sadbavam, satrkiyalu, sanmargam

Nutana jivam sasimche nitone na jivitam (2)

Amdaru nannu vidachina nitone na jivitam (2)

Evvaru emanukunna nilone na jivitam (2)

Yesayya . . (6)

2. Pema chupi, krupanu ichchi, sahanam nerpi

Balamunu pamchi, sramalo dairyam ichchina

Nitone na jivitam (2)

Nakai pranamu ichchina nitone na jivitam (2)

Nakai raktam karchina nilone na jivitam (2)

Yesayya . . (6)

 

 

Nilone anandam nilone atisayam Watch Video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *